РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

20.02.2014

 В 103 от дните на 2013г. атмосферният въздух в Пазарджик е бил с влошено качество – показват резултати от извършените 365 имисионни анализа през последната година. Превишенията са основно през отоплителния сезон.

Наблюдението и контрола на състоянието на атмосферния въздух в гр. Пазарджик се осъществява от пункт с ръчно пробовземане и чрез последващ анализ на контролираните замърсители: азотен диоксид, серен диоксид и финни прахови частици. През 2013г. са отчетени 103 проби, надвишаващи пределно-допустимите концентрации за показател финни прахови частици /РМ10/ през месеците: януари – 19, февруари – 18, март – 11, април – 1, октомври – 17, ноември – 17 и декември – 20 . Причините - лошо състояние на пътната мрежа, непочистени и неизмити улични платна, използване на твърдо гориво за отопление в битовия сектор. По-голямата част от обществено-административните и промишлените консуматори са присъединени към газоразпределителната мрежа. Остава незадоволителен броя на присъединените битови абонати. Запазването на тази тенденция и занапред ще влияе негативно върху чистотата на атмосферния въздух в Пазарджик.