РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

04.03.2014

 През 2013 година граждани, фирми и общински администрации подадоха в РИОСВ-Пазарджик 1036 уведомления за инвестиционни предложения. Постъпилите искания за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са 82. Издадени са 75 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Четири от тях са със заключение „подлежи на ОВОС”, а останалите 71 със заключение „не подлежи на ОВОС”. За 948 от постъпилите уведомления са издадени становища, че не подлежат на преценяване или оценка за въздействие върху околната среда.

Проведени са четири заседания на Експертния екологичен съвет на инспекцията. Постановени са три решения по ОВОС за одобряване на инвестиционните предложения: „Кариера за добив на подземни богатства - строителни материали” в землището на с. Мирянци, „Реконструкция на инсталация за производство на хартия и Пречиствателна станция за отпадни води на площадката на „Дуропак Тракия”АД в кв. Главиница, „Изграждане на вилно селище” в землището на община Батак, както и становище по екологична оценка на изменение на действащ подробен устройствен план на село Говедаре.

Запазва се процентното съотношение на инвестиционните предложения по сектори. Преобладават тези в селското, горско и водно стопанство, в минно дело, в енергийно стопанство и в обекти с обществено предназначение. Увеличен е броят на инвестиционните предложения, свързани с добив на подземни води, предприятия в хранителната промишленост, туризъм и отдих.