РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

06.03.2014

 На 7 март (петък), на работна среща в РИОСВ ще бъдат обявени резултатите от реализацията на проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове растения в България по модела на растителните микрорезервати” с бенефициенти Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН и МОСВ.

В изпълнение на този проект, през последните две години, със заповед на министъра на околната среда и водите, на територията на РИОСВ – Пазарджик бяха обявени три защитени местности: ЗМ „Находище на атинска мерендера - село Исперихово”, в землището на с. Исперихово, община Брацигово, ЗМ „Находище на стояново лютиче – село Равногор”, в землището на с. Равногор, община Брацигово и ЗМ „Маришко подрумиче”, в землището на с. Дъбравите, община Белово. Предстои обявяването на ЗМ „Немска жълтуга” в землището на гр. Батак, община Батак.

Организаторите ще представят пред заинтересованите страни /кметове на общините и населените места, в чиито землища попадат обявените защитени местности, представители на РДГ-Пазарджик и ТП на ДГС в Белово, Батак и Пещера и медиите/ резултати от изпълнението на дейностите, ще раздадат информационни материали.

Срещата ще се състои на 7 март 2014 г. (петък) от 11.00 часа в сградата на РИОСВ, на адрес: гр. Пазарджик, ул.„Генерал Гурко”№ 3, ет.3 – Информационен кабинет.