РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

07.03.2014

 От началото на 2014г. експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 97 проверки в 76 обекта. Дадените предписания за отстраняване на несъответствия с изискванията на екологичното законодателство са 51. За констатирани нарушения са съставени четири акта. Три от тях са за нарушения на Закона за управление на отпадъците от юридически лица – горене на отпадъци с опасни свойства /гуми и пластмаса/ , извършване на дейности с отпадъци без необходимото разрешение и за непочистена площадка и нереализирани количества отпадъци от черни и цветни метали.

По сигнал от ОУПБЗН - Пазарджик за пожар в склад за сяра, собственост на "Силвър Нова" ЕООД е извършена проверка и установено, че на площадката в насипно състояние, на купчини се съхраняват неопаковани сяра и натриев сулфат, смесени с други материали, изложени на атмосферното влияние. Управителят на фирмата не е предприел мерки за да предотврати замърсяване на почви и води. Не са налични информационни листове за безопастност, инструкции и оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси. Съставен е акт за административно нарушение на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. Дадени са предписания за предприемане на мерки за безопасното им съхранение.