РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

07.03.2014

Резултатите от реализацията на проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове растения в България по модела на растителните микрорезервати” бяха представени днес на работна среща в РИОСВ-Пазарджик.

Проектът се финансира по програма LIFE+ на ЕС и се изпълнява от Института по биоразнообразие при БАН, в партньорство с МОСВ. Целта е опазване на изключително редки и изложени на висок риск от изчезване растения с единични местообитания.

В Пазарджик резултатите по проекта представиха доцент Райна Начева и главен асистент Даниела Иванова от Института по биоразнообразие към БАН. Стана ясно, че е постигната основната цел, а именно, изграждане на мрежи от малки защитени територии (с площ най-често до 20 ha) чрез използване на модела на растителните микрорезервати – концепция, разработена и приложена за пръв път в Испания, а по-късно и в Словения, Кипър и на остров Крит. За опазването на 47 редки вида растения у нас до настоящия момент са обявени 55 защитени местности. Разработени са планове за действие за опазването им, а от най-редките и уязвими видове са събрани семена и изпратени за дългосрочно съхранение в Националната семенна ген-банка.

Със заповед на министъра на околната среда и водите, на територията на РИОСВ – Пазарджик са обявени три защитени местности: ЗМ „Находище на атинска мерендера - село Исперихово”, в землището на с. Исперихово, община Брацигово, ЗМ „Находище на стояново лютиче – село Равногор”, в землището на с. Равногор, община Брацигово и ЗМ „Маришко подрумиче”, в землището на с. Дъбравите, община Белово. Предстои обявяването на ЗМ „Немска жълтуга” в землището на гр. Батак, община Батак.

На срещата присъстваха представители на РДГ-Пазарджик, ТП на ДГС в Белово, Батак и Пещера, РИОСВ и на регионални медии.