РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

25.03.2014

 До 31 март 2014 г. титулярите на разрешителни за заустване на отпадъчни води трябва да представят в съответната РИОСВ и Басейнова дирекция доклади за изпълнение на условията в издадените им разрешителни за предходната 2013 година. В териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик такива обекти - градски и локални пречиствателни станции, канализационни системи на населени места и промишлени обекти са 35.

При планов контрол, от началото на 2014г. експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха пробовземане от осем такива обекта. Резултатите не показват превишения на индивидуалните емисионни ограничения в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води.

Наложени са две имуществени санкции по 1 000 лева - на консервна фабрика в Пазарджик и на "Биовет" АД, гр.Пещера за констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения по показатели ХПК, общ азот, общ фосфор и "неразтворени вещества" в отпадъчните води на обектите в края на 2013г.