РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


26.03.2014

Публична покана /ID в АОП - 9027463/ с предмет: "Благоустрояване и обезопасяване на пътеките за посетители: поставяне на мостчета, парапети, стъпала, попълване на дупки по трасето, разчистване от паднали по пътеката стволове (възстановяване на нормалната проходимост на пътеките) в резерватите "Купена", "Мантарица", "Беглика" и "Дупката" в рамките на териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик", по проект „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”

26.03.2014 Пакет с документи

14.04.2014 Съобщение

03.06.2014 Договор № 05-ОПОС/03.06.2014г.

Информация за извършени плащания