РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

04.04.2014

Със заповед на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова е обявена нова защитена местност „Немска жълтуга”, намираща се в землището на град Батак, област Пазарджик с площ 16,718 дка.

Целта е опазване на растителния вид Немска жълтуга (Genista germanica) и неговото местообитание.

Предложението за новата защитена местност е в рамките на проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове растенията в България по модела на растителните микрорезервати”, изпълняван от Института за биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН в сътрудничество с МОСВ, финансиран по LIFE+.

РИОСВ–Пазарджик ще предприеме необходимите действия за отразяване на защитената местност в кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик. Защитената местност ще бъде вписана в Държавния регистър на защитените територии при Министерството на околната среда и водите.

„Немска жълтуга”(Genista germanica) е вписан в Червената книга на България и е защитен от Закона за биологичното разнообразие той е един от най-редките видове в българската флора, с природозащитен статус „критично застрашен вид”. Отнася се към сем. Бобови. Общото му разпространение в Европа е от Югозападна Франция до Централна Русия и от Швеция до Централна Италия, а в България – между язовир Тошков чарк и язовир Широка поляна, община Батак , област Пазарджик.

Галерия