РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

13.05.2014

 На 08.05.2014 г., след получен сигнал от тел.112 за наличие на мъртва риба в река Банска Луда Яна, експерти на РИОСВ Пазарджик, съвместно с експерти на РЛ към ИАОС извършиха незабавна проверка на поречието на р. Банска Луда Яна и изградените там хидротехнически съоръжения, експлоатирани от „Асарел Медет”АД, гр. Панагюрище. Установено е наличие на единични бройки мъртва риба по горното течение на р. Банска Луда Яна. Взети са водни проби от следните места : р. Банска Луда Яна – на моста в с. Баня, р. Банска Луда Яна – преди вливане на р. Гергицовска, р. Панова – преди вливане в р. Асарелска, след площадката на «Асарел Медет»АД, р. Асарелска (м. «Реките») и р. Свинарски дол, след площадката на «Асарел Медет»АД и от изход Пречиствателна станция за руднични води на „Асарел Медет”АД, гр. Панагюрище. Изпитванията на характеристиките на водите се извършват и към този момент от Изпълнителна агенция по околна среда – гр. София.

При проверката се констатира следното:

1. Установено е наличие на единични бройки мъртва риба по течението на р. Банска Луда Яна. Взета е вода проба от р. Банска Луда Яна при моста на с. Баня. Замерените моментни показатели рН-7.76 и Електропроводимост 1.186 mS/с показват леко превишение на стойностите на допуск по показател Електропроводимост. Повишената мътност, следствие от падналите дъждове, оказва влияние върху този показател.

2. Баражи №№ 1 и 2 на р. Панова (за замърсени дренажни води) функционират нормално. Дренажните води постъпват в хвостопровода. Осигурен е достатъчен ретензионен обем.

3. Язът над противофилтрационната завеса на р. Свинарски дол (ляв приток на р. Панова) акумулира формиралите се дренажни води. Съоръжението функционира нормално – нивото на дренажните води е около един метър под преливния ръб.

4. Не се констатира заустване на отпадъчни води в р. Панова.

5. Взета е водна проба от р. Панова, местност „Реките”. Моментните показатели на водата : рН – 6,50; електропроводимост – 0,286 mS/sm; без мирис не индикират замърсяване и са в границите на стойност на допуск.

6. Баражи №№ 2 и 3 на р. Асарелска (за замърсени дренажни води) функционират нормално. Дренажните води постъпват в тръбопровод до водоем „богати разтвори”. Осигурен е достатъчен ретензионен обем.

7. Взета е водна проба от р. Асарелска, местност „Реките”. Моментните показатели на водата : рН – 6,93; електропроводимост – 0,453 mS/sm; без мирис не индикират замърсяване и са в границите на стойност на допуск.

8. Проверена е пречиствателната станция за руднични води /ПСРВ/ на „Асарел Медет”АД. Не са констатирани отклонения в технологичния режим на станцията и извършвания собствен мониторинг. Взета е водна проба за анализ от изход ПСРВ: рН 6.20 и електропроводимост 1.850 mS/sm.

9. Предвид прогнозите за влошаване на метеорологичните условия и предстоящи валежи, на „Асарел Медет”АД е предписано ежедневно да представят в РИОСВ- Пазарджик резултатите от извършвания мониторинг на повърхностни води за цитирания район.