РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

27.05.2014

 При теренни проучвания във връзка с “Разработване на планове за управление на всеки един от четирите резервата „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката” в териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик, по проект „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, екип на Консорциум “Призма - Нишава” с ръководител д-р Димитър Демерджиев, регистрира редките видове трипръст кълвач (Picoides tridactylus) – сн.1

                               

 и пернатонога кукумявка (Aegolius funereus) – сн.2

 

И двата вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие и са с ограничено разпространение, а пернатонога кукумявка е включена в Червената книга на България с категория „уязвим” .
Повече информация за пернатонога кукумявка може да намерите на следната страница http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol2/Aefunere.html, а за трипръстия кълвач - http://bspb.org/bg/definer/Three-toed_Woodpecker.html
Период на проучването 21. 05. 2014 - 24.05.2014 г. - резерват „Мантарица“. Трипръстият кълвач бе установен в две находища, а пернатоногата кукумявка в едно. И двата вида са представители на бореалната фауна, разпространени в България високо в планините и то с единични находища. Обитават стари иглоистни гори, предпочитайки смърча. Установяването на двата редки вида е доказателство, че те все още се срещат на територията на резервата, макар и с ниска численост.

_________

В категория „Уязвим” (VU) – Vulnerable се включва даден вид, когато се намира пред висок риск от изчезване поради продължаващо намаляване на популацията (дори на локално ниво), унищожаване на местообитанията или преексплоатация. Наблюдаваната или прогнозираната скорост на намаляване е по-малка, отколкото при таксоните, отнесени към по-високите категории на застрашеност. В тази категория попадат видове, чиито популации са все още многочислени и/или стабилни, но с неблагоприятни перспективи в бъдеще. Регресът им може да се засили, ако факторите, които го причиняват в рамките на страната и съседните страни, продължат да действат.