РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

05.08.2014

ОДОБРЯВАМ:
Директор РИОСВ
КОСТАДИН ГЕШЕВ

ОБЯВЛЕНИЕ

Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик , бул.”Генерал Гурко”, № 3, ет.4, на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСЛ и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № РД-09-160/01.08.2014г. на директора на РИОСВ

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжността Младши експерт МРО
в дирекция „Контрол на околната среда”, както следва:

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността Младши експерт МРО са :
- образователна степен-професионален бакалавър по… ;
- висше образование: по специалност от професионални направления екология и
опазване на околната среда;
-професионален опит –не се изисква
- ранг - V младши;
-да отговаря на условията на чл.7 от ЗДСЛ;
2. Допълнителни изиксвания за длъжността са:
- компютърни умения- MS Office, Word, Excel, Internet на добро ниво;
3. Начин на провеждане на конкурса:
- Решаване на тест;
- Интервю.
4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- Декларации от лицето за неговото гражданство, както и обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност – чл.17,ал.2, т.1 от НПКДС;
- Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен.
-Автобиографична справка;
5.Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
Срок на подаване на документи: 10-дневен срок след публикуване на обявата в централен ежедневник или местния ежедневник и в регистъра по чл. 61,ал.1 от Закона за администрацията.
Място на подаване на документите: в сградата на РИОСВ, гр.Пазарджик, ул.Гурко № 3, ет.4, звено”Административно обслужване” всеки делничен ден от 13.30 до 17.30 часа.
6.Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на РИОСВ-Пазарджик, ул.Гурко №3, ет.4 и на електронната страницата на инспекцията: http//www.riеwpz.оrg.
7.Размер на основната работна заплата, определена за длъжността: 530 лева;
8. Кратко описание на длъжността:осъществяване контрол по прилагане на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки; контрол по прилагане на нормативните изисквания за управление на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, излезли от упатреба гуми, електронно и елекрическо оборудване и негодни за употреба аумулаторни батерии; координация и контрол по прилагане условията и реда за намаляване на замърсяванията с отпадъци от отработени масла и нефтопродукти.

Готови образци за попълване:

Заявление за участие в конкурс

Дeкларация чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

 

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор РИОСВ