РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

22.08.2014

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

 
Списъци  с допуснати и недопуснати кандидати
за длъжносттаМладши експерт масово разпространени отпадъци”
в дирекция „Контрол на околната среда” на РИОСВ-Пазарджик
 
                  I.      Допуснати до конкурса кандидати:
 
1.       Петя Василева Кърпелова
2.       Надежда Иванова Атанасова
3.      Слави Тошков Хаджийски
4.      Живка Романова Киприна
 
 Часът на започване, датата и мястото за провеждане на тест -  от 10,00 ч. на 17.09.2014 г., сградата на РИОСВ-Пазарджик, ул. „Гурко” № 3, етаж 3, информационен кабинет № 6.
 
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.
 
Резултатите от теста  и списък с допуснатите до интервю кандидати ще бъдат оповестени в 12,30 ч. на 17.09.2014 г. на информационното табло и интернет-страницата на РИОСВ-Пазарджик.
 
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 17.09.2014 г. от 14,00 ч. в сградата на РИОСВ-Пазарджик, етаж 4, стая № 11.
 
ІІ.  Не допуснати до конкурса кандидати:
 
Име, презиме и фамилия
Основание за недопускане
1
Треперина Георгиева Чилова
Чл. 20, ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители-Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността.
2
Теодора Николаева Куленска
Чл. 20, ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители - Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността.
3
Марияна Василева Мишева-Вечева
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители- Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността.
4
Лилия Михайлова Кацарова
Чл. 20, ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители - Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността.
 
 
 
Председател на комисия:  /п/
                        /инж. Панайот Далакчиев/
 
22.08.2014 г.
гр. Пазарджик