РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

09.09.2014

През август експертите и специалистите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 68 проверки в 60 обекта. За отстраняване на констатирани несъответствия са дадени 57 предписания. За установени нарушения на екологичното законодателство експертите съставиха три акта - на кметовете на община Пещера и на с. Радилово, за констатирано бездействие и неизпълнени задължения по Закона за управление на отпадъците и на фирма, за нерегламентирано изгаряне на отпадъци в землището на с. Лозен, община Септември.

През август директорът на РИОСВ издаде две наказателни постановления. За изпускане на отпадъчни води със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване е наложена санкция от 2 000 лв. по Закона за водите на „Биовет”АД, гр. Пещера. На физическо лице от гр. Велинград е наложена глоба от 1400 лв. по Закона за управление на отпадъците, за нерегламентирано предаване на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства / черни и цветни метали, които нямат битов характер/.