РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

08.11.2014

На 08.11.2014 г., след получен сигнал от тел. 112 за изтичане на води с високо съдържание на метали в река Луда Яна. експерти на РИОСВ Пазарджик, съвместно с експерти на Регионална лаборатория /РЛ/ – Пазарджик, ИАОС извършиха незабавна проверка.

Сигналът е основателен. Причината - аварирала помпа на водоем за богати разтвори, стопанисван от „Еко Медет” ЕООД. Предприети са спешни мерки за подмяна на помпата с нова, която ще започне изпомване на водоема до 18:00 часа днес. Ретензионният обем на съоражението е увеличен, с цел намаляване количеството на изпусканите води.

Извършено е пробовземане от р. Луда Яна, преди точката на замърсяване и при с. Огняново, при вливането й в р. Марица. Доставена е хидрантна вар за корекция на pH (активна реакция на водата). За инцидента са уведомени МОСВ и Областния управител на Пазарджик.
РЛ – Пазарджик, ИАОС извърши пробовземане, както следва:
- изтичащи води от водоем богати разтвори, Рудник „Цар Асен I”, “Еко Медет” ЕООД гр.Панагюрище;
- р. Луда Яна – мост, преди „Инсталация за производство на катодна мед и цинков сулфат”, „Панагюрска медна компания” ООД гр.София;
- р. Луда Яна - с.Росен;
- р.Марица – с.Огняново, след р.Луда Яна;
- р.Луда Яна преди устие;
- р.Марица - гр. Пазарджик;

На място са измерени следните характеристики: активна реакция pH, разтворен кислород, наситеност на кислород и електропроводимост.

Пробите ще се изпитват в РЛ – Пазарджик за определяне на калциево-карбонатна твърдост и желязо – разтворено, а в лаборатория на Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност” ИАОС – София, за определяне съдържанието на тежки метали - мед, манган, цинк, кадмий, олово, никел, арсен и живак.

На 09.11.2014г. екип на РИОСВ Пазарджик ще продължи да следи как протичат мерките по изпомпването и състоянието на водоема и отново ще се извърши вземане на проби съвместно с експерти от РЛ-Пазарджик.