РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

09.01.2013

В периода 11-13 януари 2013 год. в България ще се проведе 37-то ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици. В област Пазарджик, по поречието на река Марица, водоемите, разположени вблизост и северно от реката, язовир “Тополница” и в някои микроязовири ще бъдат преброени зимуващите там гъски, лебеди, гмурци, чапли, корморани и др.

Среднозимното преброяване е официално приета методика за мониторинг в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР).

В него ще вземат участие екипи на МОСВ (РИОСВ, ДНП и ИАОС), Българска орнитологична централа, сдружение с нестопанска цел “Зелени Балкани”, Българско дружество за защита на птиците, сдружение за дива природа “Балкани”, Фонд за дивата флора и фауна.

За нашата страна задължителни за ежегоден контрол са 50 територии, чието отчитане осигурява данни за 98% от числеността на презимуващите в страната популации. Резултатите ще установят разпространението и промените в числеността им, състоянието на влажните зони, където се срещат и заплахите за зимуващите птичи популации у нас.

На територията на страната ще бъдат посетени над 200 водоема - реки, езера, язовири и Черноморското крайбрежие, които са важни техни местообитания.

Анализът на данните от преброяването ще определи приоритетните действия за опазване на видовете и местата за зимуване.

Инициативата се осъществява от 1967г. Тя следи миграционните процеси при птиците, които са знак за промените в климата на нашата планета.На европейско ниво оценките се извършват от Birdlife International, а на национално - от МОСВ и ИАОС. Резултатите ще бъдат публикувани официално.