РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

07.05.2012

През април 2012г., за различни административни нарушения на екологичното законодателство, експерти на РИОСВ съставиха шест акта – четири по ЗУО, за нерегламентирано разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и два по Закона за чистотата на атмосферния въздух. На собственика на хотел "Макси" в гр.Велинград е съставен акт за неизпълнено предписание да представи в срок информация за извършени проверки за херметичност на чилърните инсталации на обекта, а на ЕТ "Йордан Величков-Влади", заради липса на досие на хладилната инсталация на картофохранилището в гр.Пещера.

Издадените наказателни постановления са пет, на обща стойност 7 900 лева. С тях са санкционирани нарушения на Закона за управление на отпадъците и Закона за чистотата на атмосферния въздух. За констатирано нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на "Марица Олио" АД е наложена санкция от 1400 лв. За неводена отчетност и неизвършена нова класификация на отпадъците на "Биовет" АД и "Селект Травел" ООД са издадени три наказателни постановления на обща стойност 6 000 лв. Наказателно постановление от 500 лв. е издадено на "Ай Ти Ен" ЕООД, гр.Велинград за неизвършени собствени периодични измервания на атмосферния въздух.

Със Заповед на Директора на РИОСВ-Пазарджик е запечатана инсталацията за изгаряне на болнични отпадъци на “ГПГДП-Пазарджик” /групова дентална практика/, заради неизпълнени изисквания на Наредба 6 към ЗУО от 2005г. за изгаряне на отпадъци.

През април експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха контролни проверки в 64 обекта. Дадените предписания са 58.