РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

14.01.2015

РИОСВ - Пазарджик се самосезира по публикация във вестник „Пазарджишка Марица” от 8 януари 2015 г. - „Туристи пречат на прилепите в пещера Снежанка”. В нея екозащитници сигнализират за масово посещение на туристи в неподходящо избрани време, място и начин в пещерата.

Във връзка с изнесените факти, с писмо от 13 януари РИОСВ уведоми Туристическо дружество „Купена” - гр. Пещера, концесионер на обекта за следното:

Пещера „Снежанка” е защитена територия - природна забележителност, обявена със Заповед № 512/08.08.1961 г. на Главно управление на горите и разширена със Заповед № 504/11.07.1979 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерски съвет, в непосредствена близост до резерват „Купена”. Представлява приоритетно за опазване природно местообитание на колония от четири вида прилепи – защитени видове (Приложение № 3 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) /ДВ, бр. 77/2002 г./) и като такова е предмет и цел на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи – Западни” по Директивата за местообитанията.

В писмото се посочва, че при провеждане на мероприятия в пещерата (вкл. чествания) следва да не се допускат шумово натоварване, използване на фотоапарати /заради светкавиците/ и присъствие на повече от 50 души в пещерата.

Всяка дейност, която се планира на територията на пещера „Снежанка” следва да бъде съгласувана с РИОСВ – Пазарджик - изискване на § 7 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за защитените територии /ДВ, бр. 133/1998 г./. За неспазване на изброените изисквания се налага административно наказание.