РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

11.02.2015

В 98 от дните на 2014г. атмосферният въздух в Пазарджик е бил с влошено качество – показват резултати от извършените 361 имисионни анализа през последната година. Превишенията са основно през отоплителния сезон.

Наблюдението и контрола на състоянието на атмосферния въздух в гр. Пазарджик се осъществява от пункт с ръчно пробовземане и чрез последващ анализ на контролираните замърсители: азотен диоксид, серен диоксид и финни прахови частици. През 2014г. са отчетени 98 проби /за 2013г. те са 103/, надвишаващи пределно-допустимите концентрации за показател финни прахови частици /РМ10/ през месеците: януари – 26, февруари – 23 , март – 4 , април – 4, септември – 1, октомври – 6, ноември – 19 и декември – 15. Причините - лошо състояние на пътната мрежа, непочистени и неизмити улични платна, използване на твърдо гориво за отопление в битовия сектор. По-голямата част от обществено-административните и промишлените консуматори са присъединени към газоразпределителната мрежа. Незадоволителният брой присъединени битови абонати и занапред ще влияе негативно върху чистотата на атмосферния въздух в Пазарджик.