РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

03.04.2015

В резултат на установени нарушения на екологичното законодателство в предишни периоди, през март 2015г. директорът на РИОСВ Пазарджик издаде 11 наказателни постановления на обща стойност 42 400 лв.

Извършен емисионен контрол на отпадъчните води на „Биовет“АД, гр. Пещера е основание за наложената на дружеството текуща месечна санкция от 586 лв. по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда. На три физически лица от Пещера са ноложени глоби от 1000 лв. за незаконна сеч в резерват «Купена», а на кмета на общината глоба от 2 000 лв. за неизпълнено предписание за почистване на замърсени с отпадъци терени. На собственика на «Мавел Прим»ЕООД- площадка за третиране на опасни и неопасни отпадъци в гр. Панагюрище са наложени две санкции по Закона за управление на отпадъците : 7 000 лв., за смесване на опасни с неопасни отпадъци на площадката и още 2000 лв., за невярно водена отчетност на количествата приети отпадъци. На «Панагюрска медна компания»ООД също са наложени две санкции по Закона за опазване на околната среда : 2000 лв., за неизпълнено предписание и 10 000 лв., за неизпълнение на условия в издаденото комплексно разрешително на обекта. За същото нарушение сакция от 10 000 лв. е наложена и на «Дуропак Тракия»АД. За нерегламентирано изгаряне на отпадъци от моторни превозни средства, на ЕТ„Иван Тончев- Аквамарин ИТ“, сушилня за дървен материал в с. Бяга е наложена финансова санкция от 1 400 лв. по Закона за управление на отпадъците, а за заустване на отпадъчни води без разрешително, санкция от 5 000 лв. по Закона за водите на „Еко Медет”ЕООД – еднолично търговско дружество за преструктуриране на рудодобива и закриване на неефективни производствени мощности в гр. Панагюрище.

През последния месец експертите и специалистите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 102 проверки в 81 обекта. За отстраняване на констатирани несъответствия са издадени 47 предписания.