РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

19.05.2015

 Експерти на РИОСВ извършват проверки, разпоредени от МОСВ, за наличие на отпадъци по републиканските и общински пътища в област Пазарджик. Инспекцията уведоми кметовете на всички общини и Областното пътно управление в Пазарджик да извършат проверки за нерегламентирани сметища или замърсявания с отпадъци по републиканските, общинските пътища и в прилежащите територии. Законът за управление на отпадъците вменява на собствениците на пътища задължения за почистването им. При наличие на нередности, отговорните лица трябваше да организират чистене до средата на месец май. Задължение на кметовете е почистването, осигуряването на съдове за събиране на отпадъци и извозването им.

РИОСВ – Пазарджик предписа на кметовете на населени места да вземат мерки за организация и контрол на дейностите с отпадъци по начин, който да предотврати образуването на нерегламентирани сметища край общинската пътна мрежа или повторно замърсяване на вече почистени терени. Проверките, които се провеждат всяка година, ще продължат до края на месец май. При констатирано неизпълнение на дадените предписания ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.