РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

24.04.2012

“Средна гора” e поредната защитена зона от националната екологичната мрежа «Натура 2000», обявена със заповед на министър Нона Караджова от 30 март 2012г. В заповедта, влизаща в сила от днес, 24.04.2012г са посочени окончателните граници и режими, които не подлежат на обжалване.

В границите на защитената зона от териториалния обхват на област Пазарджик попадат землищата на с. Оборище, гр. Панагюрище, с. Поибрене и гр. Стрелча.

Защитена зона “Средна гора” е с обща площ 974 377, 142 дка. и предмет на опазване над 40 вида птици, защитени от Закона за биологичното разнообразие: черен и бял щъркел, осояд, скален орел, сокол скитник, царски орел, черношипа ветрушка, сокол орко, зеленоножка, зеленоглава патица, обикновен мишелов, ливаден блатар и др.

Целта на обявяването й е опазване и поддържане на местообитанията на посочените видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние и възстановяване на местообитанията на видове, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

В границите на защитената зона се забранява премахването на характеристики на ландшафта (единични и групи дървета), залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади. Нарушителите ще се наказват съгласно административните разпоредби от Закона за биологичното разнообразие.