РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

30.09.2015

На заседание в РИОСВ, 14-членна междуведомствена комисия разгледа и обсъди документацията по предложение, направено от кмета на община Брацигово за намаляване площта на ЗМ„Атолука” в землището на с. Равногор, община Брацигово, област Пазарджик. Комисията излезе с предложение до министър Василева за издаване на заповед за намаляване площта на ЗМ„Атолука” с изключване на имоти с площ 194 дка.

Предложението се мотивира с това, че още при обявяването й за защитена територия, в ЗМ„Атолука” е включено летовище „Васил Петлешков” с над 400 съществуващи вилни сгради, два хотела и прилежащи към тях заведения за хранене и инфраструктура – алеи и асфалтирани улици, което по същество представлява урбанизирана територия без консервационна значимост. След влизането й в сила РИОСВ – Пазарджик ще предприеме необходимите действия за отразяване на промените в картата на възстановената собственост в землището на село Равногор, както и с ясно и трайно видими знаци на терен.


Летовище „Атолука” (Васил Петлешков) е съществувало преди обявяването на защитената територия (категория: историческо място). Впоследствие е включено в границите ѝ, съгласно Заповед №1990/1969г. на министъра на горите и горската промишленост. По-късно, със Заповед №10/1985 г. на председателя на КОПС при МС е увеличена територията й. Към момента, летовището представлява урбанизирана територия без консервационна значимост, поради липсата на предмет на защита /естествени природни местообитания - вековна иглолистна гора/, дали фактическо основание за разширяване на резервата през 1969г.