РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

27.10.2015

Резултатите от проект „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката” бяха представени днес. РИОСВ – Пазарджик е бенефициент по този проект, а целта на включените дейности е опазване, популяризиране и устойчиво управление на резерватите в териториалния обхват на екоинспекцията.

Разработени бяха четири плана за осигуряване на устойчиво и дългосрочно управление на резерватите „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката”. РИОСВ получи обстойна информация за състава и състоянието на горите, на флората и фауната в резерватите, установи процесите, които се развиват в екосистемите, проучи възможностите за развитие на туризъм с оценка на рисковете. При теренните проучвания в резерват „Мантарица” бяха регистрирани редките видове трипръст кълвач и пернатонога кукумявка. И двата вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие и са с ограничено разпространение, а пернатоногата кукумявка е включена в Червената книга на България с категория „уязвим”. И двата вида са представители на бореалната фауна, разпространени в България високо в планините и то с единични находища. Обитават стари иглоистни гори, предпочитайки смърча. Установяването им е доказателство, че те все още се срещат на територията на резерват „Мантарица”, макар и с ниска численост.

Благодарение на проекта са благоустроени и обезопасени четири пътеки за посетители, което предизвика по-голям интерес към резерватите. Изготвени бяха информационни материали, популяризиращи защитените територии в Пазарджишка област. Създаден е сайт на проекта http://rezervati.riewpz.org/, който разкрива потенциала на екосистемите и биологичните видове в четирите резервата в териториалния обхват на РИОСВ – Пазарджик.

Проектът е одобрен за финансиране по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007г. – 2013г.” Общата му стойност е 415 000 лв.