РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

20.01.2016

Над 800 водолюбиви птици от 19 вида зимуват в реки и водоеми на област Пазарджик, сочат обобщени данни на експерти от РИОСВ-Пазарджик, БДЗП и Зелени Балкани, които участваха в 40-ото им среднозимно преброяване през уикенда.

Мониторингът регистрира видове, включени в Червената книга на Р България в категориите: критично застрашен, застрашен и уязвим вид (голяма бяла чапла, кафявоглава потапница, белоока потапница, средна бекасина, поен лебед, малък корморан и черноврат гмурец). Голяма част от наблюдаваните видове са включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие като защитени видове.

Числеността им в яз. Тополница, по поречието на река Тополница, в рибарниците край селата Бошуля и Звъничево и във водоемите на ВЕЦ Алеко беше следната: голям корморан – около 250 екземпляра, зеленоглава патица – 126, лиски – 85, малък кормаран - 85, малък гмурец – 43, средна бекасина – 32, сива чапла – 30 екземпляра, 23 от вида бяла чапла, поен лебед - 12, голям горски водобегач – 12, зимно бърне – 11, фиш – 8, голям гмурец – 5, земеродни рибарчета – 4, ням лебед - 3, черноврат гмурец – 3, кафявоглава потапница – 1, клопач – 1 и 1 - белоока потапница.

Мониторингът установи и други видове птици: мишелов, голяма гарга, черешарки, чинки, гарван, бяла стърчиопашка, речна чайка, късокрака чайка, воден бик, жълтокрака чайка, блатар.

Среднозминото преброяване на водолюбивите птици е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и се извършва по определена методика. За терторията на Р България то се осъществява на 50 водоема, разположени в цялата страна, а не са само периферно по границите. Среднозимното преброяване се провежда в един и същ период от време, като целта е да се наблюдават птици от различни видове (не само защитени). Данните от него дават ценна информация относно числеността на водолюбивите птици и поведението им, състоянието на влажните зони, климатичните промени и др.

Галерия