РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

11.04.2012

На заседание днес 11 април 2012г. Експертен екологичен съвет (ЕЕС) постанови решение по ОВОС за одобряване на инвестиционно предложение: „Регионално управление на отпадъците в регион Пазарджик”

На основание чл. 99, ал.2 и чл. 99а, ал.3 от Закона за опазване на околната среда Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик постанови Решение по ОВОС №1-1/2012г. с което О Д О Б Р Я В А осъществяването на инвестиционно предложение „Регионално управление на отпадъците в регион Пазарджик” - основна площадка „Алеко Константиново“, разположена в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и претоварна станция с център за рециклиране в местност „Еленско краище“ в землището на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик с възложител община Пазарджик.

Поради това, че предлаганата дейност е включена в Плана за действие и инвестиционната програма на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУДО) за периода 2009–2013 г. в група 4 – депа и закъснение в реализацията на инвестиционното предложение може да се засегне особено важен обществен интерес, директорът на РИОСВ-Пазарджик разпореди допустимостта за предварително изпълнение на настоящото решение, с цел защита на особено важен държавен и обществен интерес.

Пълният текст на Решението е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик - подниво – Издадени решения по ОВОС – 2012г. /Решение по ОВОС № 1-1 / 2012/