РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

11.07.2016

В РИОСВ-Пазарджик през юни постъпиха седем сигнала за бедстващи защитени видове - млади екземпляри от видовете бял щъркел и горска ушата сова. Пет от птиците са изпратени за лечение и доотглеждане в спасителен център, а за две е преценено като целесъобразно освобождаването им в подходящо за вида местообитание.

Проверен е сигнал за замърсяване на Стара река при с. Бяга, община Брацигово от изтичане на отпадъчни води от централа за производство на ток от биологични отпадъци. Взети са водни проби и дадени предписания за незабавно преустановяване изтичането на отпадъчни води в реката.

Сигнал за умряла риба във водоем при с. Пищигово, се оказа неоснователен. Проверката не констатира наличие на умряла риба. Анализът на взетите водни проби. не показа отклонения.

Проверката за изтичане на мръсни води, миризми и наличие на отпадъци от автомивка в гр. Пазарджик установи, че пречиствателното съоръжение на обекта се нуждае от почистване, което инспекцията наложи с предписание.

РИОСВ провери сигнал от гражданин на Септември за образувано нерегламентирано сметище в границите на града. Сигналът е основателен. Дадено е предписание за почистване и недопускане на нови замърсявания. Предстои последващ контрол.

По сигнал за нерегламентирани дейности с отпадъци в бивша парова централа на ИП„Оптиколектрон“ е извършена проверка на "Екотроника"ЕООД в гр. Панагюрище. Проверката не установи дейности по третиране на отпадъци, но констатира друго нарушение - смесено складирани химични вещества и смеси и други отпадъци. На собственика на фирмата е съставен акт за административно нарушение.