РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

12.07.2016

В резултат на засилен контрол на РИОСВ, общините в област Пазарджик подобриха значително чистотата на общинската пътна мрежа. На много от местата със замърсявания, регистрирани при предишни проверки, не е установено изхвърляне на отпадъци. Мерките, предприети от общините дават добри и трайни резултати.

През юни много от общините изпълниха препоръката на РИОСВ-Пазарджик да публикуват „зелен“ телефон, на който гражданите да подават сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъци, както и на предложения за подобрявяане на политиките по отпадъците.

В резултат от извършената контролна дейност, депото за неопасни производствени отпадъци на „Завод за хартия – Белово”АД, гр. Белово е в процедура по закриване. Дадени са задължителни предписания със срок и отговорник за ускоряване и изпълнение на всички дейности по закриването му.

Като постигнат ефект от контролната и разяснителна дейност РИОСВ-Пазарджик отчита стриктна отчетност на дейностите с отпадъци, сключени договори за предаване и приемане на отпадъци, издадени сертификати и декларации за произход на отпадъци от черни и цветни метали.