РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

12.10.2016

Сезонното маловодие и понижения самопречистващ ефект на водното тяло са причинили измирането на рибата в р. Марица при с. Огняново на 1 октомври.

Такива са изводите на експертите на РИОСВ-Пазарджик след обстойно обследване на съществуващи точкови източници на отпадъчни води в локализирания участък по течението на р. Марица и след анализ на взетите водни проби. Измерените на 2 октомври моментни показатели на водата в р. Марица при с. Огняново : рН-7.61, разтворен кислород – 7.8 мг/л и електропроводимост 407 µS/sm са в границите на допустимите стойности. Те не сочат промишлено замърсяване. Показателите от двете водни проби от изхода на ГПСОВ-Пазарджик и от преливните води към байпас на входа на станцията, отговарят на индивидуалните емисионни ограничения, съгласно разрешителното за заустване на ВиК ЕООД в ликвидация, Пазарджик. Няма данни за химическо замърсяване.