РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

17.01.2017

1166 водолюбиви птици от 26 вида установиха по поречията на реките, в язовири и рибарници в област Пазарджик експерти на РИОСВ и БДЗП през уикенда. При неблагоприятни зимни условия и ниски температури бяха обходени влажните зони - около 12 точки на наблюдение по поречията на реките Марица и Тополница, язовири и рибарници. Някои от водоемите са напълно, а други частично замръзнали.

Сред наблюдаваните видове, най-многобройни са : Зеленоглавата патица – 624 (Anas platyrhynchos), Големият корморан - 127 (Phalacrocorax carbo), Лиската - 126 (Fulica atra), сиви и посевни врани - 113, свраки - 35, пойни и неми лебеди - 16. Установени са и екземпляри от други видове птици: обикновен мишелов, полски блатар, малък ястреб, гларус, зимно бърне, голям синигер, щиглец, жълта овесарка, сива чапла, посевна врана, кълвачи, голям горски водобегач, качулата чучулига, чинка, сива сврачка и др.

Като цяло броят на зимуващите птици във влажните зони на област Пазарджик се запазва. Наблюдението не установи мъртви птици в и около водоемите. Експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха проверки на три ловни дружинки, при които не са установени нарушения на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, свързани с отстрел на защитени видове птици.
Събраните данни ще бъдат въведени в Информационната система към НСМСБР за последващо обобщаване и анализ. Установените зимуващи птици ще бъдат докладвани към Wetlands International, което е част от оценката за състоянието на зимуващите водолюбиви птици в Европа.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в международен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Извършва се в повече от 100 страни и включва около 25 000 влажни зони.

 

Галерия