РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

09.03.2017

От началото на годината Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик състави 4 акта, наложи имуществена санкция и издаде 10 наказателни постановления, с които са наложени три глоби и седем имуществени санкции в общ размер 32 500 лв. Експертите извършиха 62 контролни проверки в 52 промишлени обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 19 предписания.

За извличане на скално-земни маси от отвал „Изток” на закрития рудник „Влайков връх”, с. Елшица без да е проведена процедура по оценка за съвместимост, на „Трейс България”АД е съставен акт по Закон за биологичното разнообразие. За нарушения на Закона за управление на отпадъците – нерегламентирано изгаряне на отпадъци и съвместно съхраняване на опасни и неопасни отпадъци са съставени актове на „Софалукс България” ЕООД и на „ПМБ Индъстрис”ООД. На „Галванопрактик Петров” СД е съставен акт по Закона за водите за това, че отпадъчните води са със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения по показатели „химическа потребност от кислород” и „сулфати”, поставени в разрешителното за заустване на дружеството.

През януари и февруари приоритетни бяха контролните проверки на юридически лица с издадени разрешителни и регистрационни документи за дейности с отпадъци и на лица, които образуват от дейността си производствени и опасни отпадъци. За разрешителни, издадени за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води и спазването на определените с разрешителните индивидуални емисионни ограничения, също се следи строго. Контролират се и изискванията за използвано от операторите оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества. От началото на годината са предприети действия по 9 сигнала, постъпили на „зеления“ телефон на инспекцията.