РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

06.07.2017

През юни експертите на РИОСВ – Пазарджик извършиха 158 проверки на 134 обекта и издадоха 51 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За периода са предприети действия по осем сигнала и две жалби. Съставен е акт по Закона за водите на „Кумруян“ЕООД – предприятие за разфасовка на червени меса в Пазарджик, за заустване на отпадъчни води със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения, по показател „неразтворени вещества“.

Извършени са проверки за прилагане разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух в 13 обекта, в това число 4 бензиностанции, които са изпълнили изискванията за улавяне на бензиновите пари при зареждане на автомобилите с гориво. Проверените предприятия и хотели спазват изискванията на законодателството, засягащо чистотата на атмосферния въздух и шума в околната среда.

По разпореждане на министъра на околната среда и водите РИОСВ извършва проверки за изземване на наносни отложения от речните легла на реките. По поречията на реките Стара и Луда Яна не са констатирани такива. Проверка на участък от речното корито на р. Марица, в землището на селата Синитово и Огняново констатира, че багер на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Тополница извършва земно-изкопни работи. Тази дейност представлява инвестиционно намерение. За него няма проведена процедура по Закона за биологичното разнообразие. На фирмата ще бъде съставен акт за административно нарушение.

През юни, в резултат на изпълнението на дадени предписания са ликвидирани три незаконни сметища и почистени замърсени терени във Велинград, спасени са 7 шипобедрени костенурки, опазен е резерват „Купена“ от нарушители, извършващи незаконна сеч, предотвратени са нарушения и пожари в защитени територии, спасени са и изпратени за лечение в спасителен център три защитени птици от вида бял щъркел в безпомощно състояние, упражнен е контрол върху състоянието на 7 вековни дървета и върху ползването и търговията с растителни и животински видове.