РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

27.07.2017

По предложение на Асоциацията на млекопреработвателите в Р България  екоинспекцията в Пазарджик проведе работна среща днес с В и К оператори и млекопреработватели в област Пазарджик. В нея участваха и експерти от областна дирекция по безопасност на храните.

 Експерти на РИОСВ-Пазарджик разясниха правата и задълженията, произтичащи от изискванията на Наредба 7/2000 г. към Закона за водите, която определя реда и начина за заустване на отпадъчни води в канализационни системи.

 Директорът на инспекцията, Костадин Гешев фокусира вниманието на млекопререботвателите върху правилното използване на суроватката и поясни, че като страничен животински продукт тя не може да се третира като отпадъчни води и съответно да се зауства в канализационни системи.

 Коментирани бяха и разпоредби на Закона за управление на отпадъците с фокус, класификация на всички отпадъци от дейността на такива оператори. Обект на разяснения бяха утайките от пречиствателните съоръжения за отпадъчни води и третирането им от лица, имащи право за това, съгласно Закона за управление на отпадъците.