РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

08.08.2017

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - Пазарджик извършиха през юли 123 проверки на 110 обекта. За отстраняване на констатирани несъответствия са дадени 33 предписания. Издадени са 3 наказателни постановления на обща стойност 2600 лева. С тях са наложени две глоби по 500 лв. на физически лица от гр. Велинград и с. Семчиново за нерегламентирани дейности с отпадъци. Имуществена санкция от 2000 лева е наложена по Закона за опазване на околната среда, на „ФАИ-БГ“ЕООД, гр. Пазарджик, за неизпълнено предписание.

За нарушения на екологичното законодателство са съставени седем акта, три от които по Закона за водите. Първият е на „Еко Ф“ЕАД, мандра в с. Карабунар, за това, че зауства отпадъчни води със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения, съгласно разрешителното за заустване. Вторият акт е съставен на „Еко Медет“ЕООД, Панагюрище - собственик и оператор на окисен отвал и водоем за богати разтвори, за неупражнен контрол и допуснато замърсяване на река Луда Яна. Третият акт е за „Алман”ООД, задължена с договор да изпомпва и предотвратява изтичане на кисели води в р. Луда Яна.

За неизпълнение на условие от издадено комплексно разрешително, е съставен акт по Закона за опазване на околната среда на „Панагюрска медна компания“ООД.

При проверка в частен имот на физическо лице от гр. Стрелча е съставен акт по Закона за управление на отпадъците за нерегламентирана дейност - съхраняване на метални отпадъци и на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства без разрешително. От нарушителя е изискано да почисти имота от отпадъци, да ги предаде на лица, които притежават разрешително за дейността, и да представи в РИОСВ документи за предадените отпадъци.

Актове са съставени и за нарушения на Закона за биологичното разнообразие. На физическо лице от с. Памидово е съставен акт за нерегламентирано отглеждане и притежаване на препарирани екземпляри от защитени видове, а на „Напоителни системи“ЕАД, клон Тополница - за извършени земно-изкопни работи на участък от речното корито на река Марица (в землищата на селата Синитово и Огняново) без проведена процедура по оценка на съвместимост.

През юли експертите на РИОСВ-Пазарджик предприеха действия по 17 сигнала и 3 жалби.