РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

08.11.2017

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик


На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

1. За назначаване на държавен служител на длъжността: главен експерт – 1 бр.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
2.1. Минимални изисквания:
- образование - висше,
- образователна степен - бакалавър;
- специалност - инженер-физик, инженер-химик, екология и опазване на околната среда;
- професионален опит – 2 години или ІV младши ранг;
- да отговаря на условията на чл.7 от ЗДСЛ;
2.2. Допълнителни изисквания:
- познаване на нормативните актове, в областта на околната среда и административната дейност: ЗДСл, ЗАНН, ЗООС, ЗЧАВ и др.;
- умения за работа с MS Office и Internet;
3. Информация за длъжността:
- осъществява превантивна дейност, регламентирана от:Закон за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, Закон за защита на шума, излъчван в околната среда /ЗЗШОС/ и Закон за опазване на околната среда /ЗООС/;
- осъществява контролна и административно-наказателна дейност, регламентирана от Закон за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/;
- извършва мониторинг на емисиите на замърсители на атмосферния въздух и на нивата на промишления шум, излъчван в околната среда;
- извършва дейности за които е оправомощен със заповед на Директора на РИОСВ.

4. Основната заплата за посочената длъжност е – 800.00 лева.

5. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю с издържалите теста.

6. Необходими документи за участие в конкурса, място и срок за подаването им:

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец -Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС. Към заявлението се прилагат:
- Декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/;
- копия на документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
- копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- автобиографична справка;
Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
Срок на подаване на документи: 10 дни след датата на публикуване на обявата.
Място на подаване на документите: в сградата на РИОСВ, гр.Пазарджик, ул.Гурко № 3, ет.4, ст. 21 - звено"Административно обслужване" всеки работен ден от 14,00 до 17,00 часа.

7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата: http//www.riewpz.org. и информационното табло на входа на РИОСВ-Пазарджик, ул. Ген.Гурко №3, ет.4.

Готови образци за попълване:

Заявление за участие в конкурс

Дeкларация чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

 

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор РИОСВ