РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

27.11.2017

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

 

СПИСЪК

за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-09-303/06.11.2017 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик за заемане на длъжността главен експерт в дирекция „Контрол на околната среда” на РИОСВ-Пазарджик


I. Допуснати до конкурса кандидати:

1. Албена Димитрова Ненова
2. Мария Петкова Илинчева
3. Събин Валентинов Заимов
4. Катерина Бончева Тодорова-Джалъзова
5. Петя Костадинова Илиева
6. Тоня Стойчева Пеканова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 05.12.2017 г. от 10,00 ч. в сградата на РИОСВ-Пазарджик, ул. „ Ген. Гурко” № 3, етаж 3, стая № 6.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

Резултатите от теста и списък с допуснатите до интервю кандидати ще бъдат оповестени след 13,30 ч. на 05.12.2017 г. на информационното табло и интернет-страницата на РИОСВ-Пазарджик.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 05.12.2017 г. от 14,30 ч. в сградата на РИОСВ-Пазарджик, ул. „Ген. Гурко” № 3, етаж 3, стая № 6.

ІІ. Не допуснати до конкурса кандидати:

№ Име, презиме и фамилия 
1 Мария Чедомирова Урушева-Бозева ;

Основание за недопускане

Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители- представените документи не удостоверяват наличието на специалности – инженер-физик, инженер-химик, екология и опазване на околната среда, посочени в минималните изисквания за заемане на длъжността

 

Председател на комисия:

/инж. Панайот Далакчиев/

 

27.11.2017 г.

гр. Пазарджик

 

към оригиналния текст на списъка