РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

07.03.2018

През месеците януари и февруари 2018г., при планови и проверки по сигнали, експертите на РИОСВ-Пазарджик съставиха осем акта за установени административни нарушения. Издадени са двадесет наказателни постановления, с които са наложени осем глоби и дванадесет имуществени санкции в размер на 62 800 лв.

За неизпълнение на условия от комплексно разрешително са съставени актове по Закона за опазване на околната среда на „Панагюрска медна компания“АД и на „Свиком“АД. За това, че не поддържа в експлоатационна изправност съоръженията за отпадъчни води на свинекомплекса в с. Априлци, на „Свиком“АД е съставен акт и по Закона за водите. За друго нарушение на този закон - заустване на отпадъчни води със съдържание, превишаващо индувидуалните емисионни ограничения, акт е съставен и на „Биовет“АД в Пещера. За нарушения на Закона за управление на отпадъците - нерегламентирано изгаряне на опасен отпадък, нерегламентирано съхраняване на излезли от употреба моторни превизни средства в частен имот и неизпълнение на задължително предписание, са съставени актове на ЕТ„Благой Ангелов-Колорадо“ и на физическо лице от с. Варвара.

Продължават съвместните извънредни проверки на РИОСВ-Пазарджик с представители на жандармерията и полицията, за предотвратяване на незаконна сеч в резерват „Купена”. От началото на годината са проведени четири проверки. На нарушител от Пещера е съставен акт по Закона за защитените територии, задържани са 7 моторни триона и са унищожени на място 12 самара.

През януари и февруари 2018г., експертите и специалистите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 94 проверки в 68 обекта и издадоха 26 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За периода са предприети действия по 19 сигнала и 5 жалби.