РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

22.02.2012

Започна подаването на годишните отчети за отпадъците в РИОСВ-Пазарджик. До 31 март 2012г. всички физически и юридически лица, извършващи дейност, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или обезвреждат отпадъци (битови, строителни, производствени и опасни) трябва да подадат в инспекцията годишни отчети за 2011 година. Дейности с отпадъци могат да извършват не само лицата, регистрирани по търговския закон, а и всички други, регистрирани по националното законодателство - държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации, бюджетни предприятия и др.

Изискването за внасяне на годишен отчет касае 11 общини и над 400 юридически лица. За непредставяне глобата, определена в ЗУО е от 2000 до 6000 лева.

31 март е крайният срок за предаване в РИОСВ и на годишните отчети за изпълнение на фирмените програми за управление на дейностите с отпадъци. Срокът е регламентиран в чл.32 от ЗУО и неспазването му се санкционира с глоба от 2 000 до 6 000 лева.

196 са едноличните търговци и юридическите лица в област Пазарджик, които имат утвърдени програми за управление на дейностите с отпадъци със срок на действие минимум 3 години. В тях са предвидени конкретни мерки и срокове за постигане на следните цели: намаляване или ограничаване образуването на отпадъци и степента на тяхната опастност, рециклиране, регенериране или други форми на оползотворяване, екологосъобразно обезвреждане, почистване на стари замърсявания с отпадъци. Годишните отчети проследяват точно този процес – изпълнение на набелязаните цели.