РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

18.05.2018

Експерти от РИОСВ, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионалната лаборатория към ИАОС в Пазарджик провериха вчера сигнал за мъртва риба в Стара река, в центъра на с. Исперихово. За това алармира кметът на селото в сигнал до РИОСВ – Пазарджик. Проверката установи, че под пешеходен мост в с. Исперихово има единични екземпляри мъртва риба с различна големина, без замътване на водата в реката. Взетата водна проба е анализирана на място по показателите рН, температура, електропроводимост, разтворен и наситен кислород. Полевите резултати са в норма. На тази водна проба БДИБР ще направи химичен анализ и за наличие на пестициди.

Взети са водни проби за анализ и от отпадъчните води на двата точкови източника, разположени по течението на Стара река. Едната проба е от пречиствателната станция за производствени отпадъчни води на „Биовет” АД, втората – от Градската пречиствателна станция за отпадъчни води на Пещера. Ако се установи превишение на индивидуалните емисионни ограничения, на нарушителите, ще бъдат съставени актове за административни нарушения.

Възможна причина за наличието на мъртва риба в Стара река може да е залпово замърсяване от изпуснати отпадъчни води, както и замърсяване с пестициди или химикали от земеделска дейност. Резултатите от мониторинга на водите ще бъдат оповестени на сайта на БДИБР.