РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

14.08.2018

Регионална инспекция по околна среда и водите–Пазарджик

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВАМ :

1.Конкурс за длъжност: главен експерт – 1бр.

ОПРЕДЕЛЯМ:

2.Минимални и специфични изисквания за заемане на  длъжността:

2.1.Минимални изисквания:

        - висше образование,

        -образователна степен- бакалавър;

        - специалност- инженер-физик, инженер-химик, екология и опазване на околната среда
        - професионален опит -2 години или  IV младши ранг;
        - да отговаря на условията на чл.7 от ЗДСЛ;

       2.2.Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
            - познаване на нормативните актове, в областта на околната среда и 
              административната дейност: ЗДСл, ЗАНН, ЗООС, ЗЧАВ и др;

            - умения за работа с MS Office и Internet;

 3.Информация за длъжността:

- осъществява превантивна дейност, регламентирана от: Закон за чистотата
на атмосферния въздух  /ЗЧАВ/, Закон за защита на шума, излъчван в околната среда /ЗЗШОС/ и Закон за опазване на околната среда /ЗООС/;

-осъществява контролна и административно-наказателна дейност,  регламентирана от Закон за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/;

-извършва мониторинг на емисиите на замърсители на атмосферния въздух и на нивата на промишления шум, излъчван в околната среда;

-извършва дейности за които е оправомощен със заповед на Директора на РИОСВ.

4.Основната заплата за посочената длъжност - 800.00 лева.

5.Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю с издържалите теста.

6.Необходими документи за участие в конкурса, място и срок за подаването им:

 Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец

-Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС. Към заявлението се прилагат:

- декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/ от лицето за неговото гражданство,   както и обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен /документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условията и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката/;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността на   професионалния
опит /трудова/ служебна/ осигурителна книжка/;

- автобиографична справка;

Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Срок на подаване на документи: 10-дневен срок след публикуване на обявата в централния или местния печат, Административния регистър и специализиран сайт за работа.

Място на подаване на документите: в сградата на РИОСВ, гр. Пазарджик, ул. „Гурко“ № 3, ет.4, ст.21-"Административно обслужване" всеки делничен ден от 14.00 до 17.00 часа.


7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата: http//www.riewpz. org. и  информа­ционното табло на входа на РИОСВ-Пазарджик, ул.“Гурко“ № 3, ет.4


Готови образци за попълване:

Заявление за участие в конкурс

Дeкларация чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС


ДИРЕКТОР РИОСВ:

                           /КОСТАДИН ГЕШЕВ/