РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

18.01.2019

Регионална инспекция по околна среда и водите–Пазарджик


На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от  Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 
       
ОБЯВЯВАМ КОНКУРС :

1.  За  назначаване на държавен служител - Директор дирекция “Административни, финансови и правни дейности“ - 1 бр.

ОПРЕДЕЛЯМ:


    2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

    2.1. Минимални изисквания:

       - образование – висше ,минимална образователна степен за заемане на  длъжността - магистър; 

     - професионално направление в областта на –икономиката; социални, стопански и правни науки

     - минимален професионален опит за заемане на длъжността —4 години, придобит в областта на счетоводството, външния и вътрешния финансов одит, данъчни ревизии

     - минимален ранг за заемане на длъжността- III младши ранг;

     - да отговаря на условията на чл.7 от ЗДСл;

     2.2. Допълнителни изисквания:

       - умения за работа с компютър- МS Office-Word, Excel, Power Point и    Internet; работа с електронен подпис и ел. поща, Web базирани информационни системи.

     3. Кратко описание на длъжността:

·  Ръководи, планира  организира и контролира цялостната финансово-счетоводна дейност на инспекцията, административното и техническото обезпечаване и дейността по управление  на кадровата политика .

·  Осъществява текущо счетоводно отчитане в инспекцията, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство, сметкоплана на бюджетните предприятия и счетоводната политика на МОСВ.

·  Изготвя месечен, тримесечен и годишен отчет за касово изпълнение на бюджета; изготвя периодични финансови отчети и годишен баланси извършва годишно счетоводно приключване в края на всяка календарна година; изготвя отчети по програми по тримесечия и годишен.

·  Следи за ефективното и законосъобразно разходване на бюджетните и целеви средства при спазване на финансовата дисциплина.

·  Задължения, произтичащи от нормативната уредба по КСО,КТ, ЗДСл, Наредбата за събиране на санкцийте, Системата за финансово управление и контрол и др.

·  Изпълнява и други задачи от текущ характер, свързани със заемане на длъжността, поставени от директора на инспекцията.

     4 . Начин на провеждане на конкурса:

   4.1 Решаване на тест за установяване на компетентностите, необходими за изпълнение на задълженията, съобразно длъжностната характеристика .

    4.2 Интервю с кандидатите,  успешно издържали теста

  5. Необходими документи за участие в конкурса, място и срок за подаването им:

     - Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец -

    Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за

    държавни служители. Към заявлението се прилагат:

      - Декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/ от лицето за неговото гражданство, както и обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по

съответния ред от правото да заема определена длъжност;

      - автобиографична справка;

     -копия на документи за придобитата образователно-квалификационна степен

/документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условията и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката/;

      - копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или  придобит ранг /трудова/служебна/осигурителна книжка/;

    - други документи: за компютърни умения, допълнителна квалификация и други по преценка на кандидата.

    6. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

  Срок на подаване на документи: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса в Административния регистър и специализиран сайт за работа. Ако срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

  7.Място на подаване на документите: в сградата на РИОСВ, гр. Пазарджик, ул. Гурко № 3, ет.4, ст. 21 - "Административно обслужване" всеки работен ден от 14,00 до 17,00 часа.

8. Минимален размер на основната заплата 750 лв.

           Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

    Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата: ltttp://www.riewpг.org. и информационното табло на входа на РИОСВ-Пазарджик, гр. Пазарджик ул. “Гурко“ № 3, ет.4


 Обявата се публикува в:

-   Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията;

-   Интернет-страницата на РИОСВ-Пазарджик - http//www.riewpz. org.;

-   Специализиран сайт за работа – (http//www.jobs.bg).

Готови образци за попълване:

Заявление за участие в конкурс

Дeкларация чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС