РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

08.03.2019

От началото на годината директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде шест  наказателни постановления на стойност 31 500 лева. По Закона за опазване на околната среда са наложени три имуществени санкции - две на „Панагюрска медна компания” и на община Пазарджик – по 10 000 лв., за неизпълнение на условия от комплексно разрешително, а на „Агрокъмпани-73”ЕООД – 2 000 лв., за неизпълнение на предписание.

По Закона за водите са наложени три имуществена санкции - две на „Биовет”АД, за установено превишение на индивидуалните емисионни ограничения в съдържанието на отпадъчните води по някои показатели, в размер на 4 000 лв. и на 3 500 лв. и на  „Екобулхарт”ЕООД, в размер на 2 000 лева, за превишение на максимално допустими концентрации по някои показатели в съдържанието на отпадъчните води.

През м. януари 2019 г. на „Биовет”АД е наложена нова текуща месечна санкция, в размер на 13 258 лв., за изпускане на промишлени отпадъчни води със съдържание над индивидуалните емисионни ограничения, определени в комплексното разрешително на обекта.

Издадени са актове за установяване на публично държавно вземане за невнесени отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците и законна лихва за забава в размер на 225, 328 лв. за община Велинград и 970 888,66 лв. за община Пазарджик, а на община Септември, за невнесени отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО в размер на 97, 454 лева.