РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

03.02.2012

Местности в землищата на селата Равногор и Исперихово са обявени за защитени със заповед на министъра на околната среда и водите Нона Караджова. Предложението за защитен статут е на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, а целта е да се опазят едни от малкото естествени находища на растителните видове стояново лютиче (Ranunculus stojanovii), атинска мерендера (Merendera atica) и техните местообитания у нас.

Новата защитена местност Находище на стояново лютиче – село Равногор, община Брацигово е разположена на площ от 118,354 дка. В границите й се забранява промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята, строителство, търсене, проучване и добив на подземни богатства, внасяне на неместни видове, паша и коситба в периода на цъфтеж и узряване на семената – от края на май до края на юли, промяна във водния режим на река Равногорска в границите на защитената местност. Новата защитена местност Находище на атинска мерендера е разположена на площ от 374, 829 дка в землището на с. Исперихово, община Брацигово. За опазване на местообитанието важат следните забрани: промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята, строителство, търсене, проучване и добив на подземни богатства, внасяне на неместни видове. Нарушителите на заповедта се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии. Глобите за физически лица са от 500 лв. до 5000 лв., за юридически – от 1000 лв. до 10 000 лв.

Стояново лютиче (Ranunculus stojanovii) е сред най-редките и силно уязвими видове растения в България. Включен е в Червения списък и Червената книга на Република България, том 1 в категорията “Критично Застрашен” и в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Видът е български ендемит – расте единствено в България и е изключително рядък. Известен е само от три находища – в землищата на гр. Стамболийски (Тракийска низина), с. Латинка (Източни Родопи) и с. Равногор (Средни Родопи). От тях само последното (край с. Равногор) е многочислено и стабилно и има потенциал за опазване съществуването на този уникален за нашата флора вид. Популацията на растението край с. Равногор наброява около 300 цъфтящи и над 500 не цъфтящи индивида. Стояново лютиче обитава открити сухи до умерено влажни тревисти местообитания върху варовикова основа.

Атинската мерендера (Merendera attica) също е много рядък и силно уязвим вид растение в България. Включена е в Червения списък и Червената книга на Р България, том 1 в категорията “Критично Застрашен”, в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие, както и в Червения списък на застрашените растения на IUCN. Видът е балкански ендемит – расте единствено на Балканския полуостров и е изключително рядък. Известен е само от две находища – в землищата на с. Исперихово (област Пазарджик, Бесапарски хълмове, Тракийска низина) и с. Горни Воден (област Пловдив, склоновете на Средни Родопи). Популацията край с. Исперихово е многочислена и стабилна и има потенциал за опазване съществуването на този уникален вид. Атинската мерендера е красиво растение, което обитава открити сухи и каменливи места. Цъфти с бели цветове в най-студените месеци през годината декември-февруари.