РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

03.02.2012

В рамките на контролната дейност на РИОСВ-Пазарджик през януари 2012 г. са извършени провeрки в 33 фирми. За отстраняване на констатирани нередности са дадени 25 предписания. За нарушения на екологичното законодателство експертите съставиха 3 акта. По Закона за чистотата на атмосферния въздух, за неизвършени собствени периодични измервания е санкциониран собственика на цех за дървени пелети във Велинград, за нерегламентирано изгаряне на отпадъци в земеделска земя до главен път е съставен акт на физическо лице, а за реализирано вилно строителство без проведена съгласувателна процедура за оценка за съвместимост, санкцията е за нарушаване изискванията на Закона за биологичното разнообразие.

Издадените през януари наказателни постановления са 15, на обща стойност 20 900 лева. 11 от тях, на стойност 16 500 лева са на фирми, нарушили различни изисквания на Закона за управление на отпадъците. 300 лева е глобата за реализирано инвестиционно намерение без съгласуване с РИОСВ, а със 100 лева е глобен собственик на билкозаготвителен пункт, извършвал дейност без разрешение от инспекцията. Имуществени санкции по 2000 лева са наложени на «Дуропак – Тракия» АД, гр. Пазарджик – за непредставени в РИОСВ данни за изпускане и пренос на замърсители и на «НИК 97»АД – с. Калугерово – за заустване на производствени отпадни води в река Тополница без наличие на пречиствателно съоръжение и разрешително за заустване, с което фирмата е нарушила разпоредбите на Закона за водите.