РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

09.01.2020

 През дeкември 2019 г. експертите от РИОСВ - Пазарджик извършиха 75 проверки в 59 промишлени обекта в региона. За отстраняване на констатирани несъответствия са дадени 16 предписания. Съставен е акт за административно нарушение по Закона за водите на юридическото лице - завод за хартия „Белово“АД, за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, поставени в комплексното разрешително на обекта.

През декември директорът на РИОСВ издаде шест наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкции на юридически лица на обща стойност, в размер на 29 000 лева.  

По Закона за водите са наложени имуществени санции на три юридически лица – на „Еко антарацит”ЕАД в размер на 1 000 лева - за нерегламентирано изтичане на отпадъчни води в р. Луда Яна, на „Калуфрукт продакшън”ООД в размер на 2 000 лева, за заустване на отпадъчни води със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения, а за заустване на отпадъчни води в канализационна система със съдържание над максимално допустимите концентрации (МДК) по показатели „неразтворени вещества“ и „ химична потребност от кислород“, е наложена имуществена санкция на „Екоинвест”ЕООД в размер на 4 000 лева.

За замърсяване на водите на р. Луда Яна вследствие изтичане на води с високо съдържание на метали от лагуната на „Панагюрска медна компания“АД на дружеството е наложена имуществена санкция по ЗООС в размер на 10 000 лева. 

За неизпълнение на дадено предписание по реда на ЗУО на юридическото лице „Агровел“ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева, а на „Екобулхарт“ЕООД заради третиране на отпадъци без издаден документ по чл. 35 от ЗУО е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лева.

Пет сигнала са подадени на „зеления телефон“ и по електронната поща на РИОСВ - Пазарджик през декември. По два от тях предстоят проверки, един е изпратен по компетентност на Община Брацигово. По два сигнала са извършени проверки. Първият е за непоносима миризма на метан в с. Главиница. Проверката на два производствени обекта не констатира миризми. Установени са замърсявания с пластмасови отпадъци в района на фирма – резултат от работата на нова инсталация, взета под наем. Дадени са предписания за почистване на отпадъците и за незабавно спиране експлоатацията на инсталацията. Повторна проверка установи, че замърсените терени са почистени. Дадено е предписание за демонтаж на инсталацията. Предстои съставяне на акт за установено административно нарушение на юридическо лицe.

Вторият сигнал е за неправомерно съхранение на негодни за употреба акумулатори в магазин в гр. Пазарджик. При извършената проверка е дадено предписание в обекта да се постави специализиран съд за събирането и съхранението им. Повторна проверка на РИОСВ установи, че в търговския обект са поставени два съда за събиране и съхранение на негодни за употреба акумулатори.