РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

18.05.2020

Към момента на пробовземането водите от пречиствателната станция не се различават визуално от тези в клиповете, разпространени в социалните мрежи на 15 май. Измереният моментен показател на отпадъчните води – рН е 7,66 при емисионно ограничение в комплексното разрешително (КР) от 6 до 9. Взетата водна проба е без наличие на утайки и мътност, със специфично бледожълто оцветяване.
За останалите показатели: ХПК, БПК5, неразтворени вещества, масла и мазнини, кадмий, N-нитратен, фосфор(общ), желязо, резултатите ще бъдат оповестени след извършен анализ от Регионална лаборатория - Пазарджик към ИАОС.

 

 

 

 

 

Колектор за отпадъчни води от ПСОВ на Биовет АД към момента на вземане на пробата 16.05.2020                       

 

 

 

 

  Водна проба от колектора

  Водна проба от колектора

  р. Стара 10м след заустване на Биовет АД