РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

19.05.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от

Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

                                     ОБЯВЯВАМ КОНКУРС :

 

1.     За назначаване на държавен служител младши експерт в дирекция “Контрол на околната среда“, направление „КПКЗ, екологична отговорност и доброволни ангажименти - 1 бр.

 

                                           ОПРЕДЕЛЯМ:

 

    2.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

    2.1. Минимални изисквания:

          - образование:  професионален бакалавър по: инженерна екология, екология и опазване на околната среда, инженерна химия, химия и опазване на околната среда, инженерна физика, физика

          - професионален опит:  не се изисква

          - минимален ранг за заемане на длъжността:  V младши ранг;

          - да отговаря на условията на чл.7 от ЗДСл;

     2.2. Допълнителни изисквания:

      - умения за работа с компютър- МS Office /Word, Excel/, Internet;

 

     3. Кратко описание на длъжността:

·         Участва в процедурите по издаване, преразглеждане и изменение на разрешителните по чл. 117, ал. 1 и 2 от ЗООС

·         Съставя предупредителни протоколи на физически лица, на управителни органи, на юридически лица и на еднолични търговци, които подлежат на контрол.

·         Събира актуална информация за предприятия подлежащи на издаване на КР

·         Извършва контрол по изпълнението на условията и сроковете в издадените комплексни разрешителни по чл. 117 от ЗООС.

·         Извършва комплексни проверки на обектите с издадени КР

·         Извършва проверки по жалби и сигнали отнасящи се до правилното прилагане на процедурата по КР и спазване условията на решенията в тях;

 

     4 . Начин на провеждане на конкурса:

   4.1 Решаване на тест за установяване на компетентностите, необходими за изпълнение на задълженията, съобразно длъжностната характеристика. Въпросите, за решаване на теста ще бъдат в областта на Закон за околната среда, , Закон за отговорностите за предотвратяване и ограничаване на екологични щети, Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, Закон за управление на отпадъците, Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закон за водите

    4.2 Интервю с кандидатите,  успешно издържали теста

5. Необходими документи за участие в конкурса, място и срок за подаването им:

    - Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец -

    Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите при мобилност на държавни служители. Към заявлението се прилагат:

      - Декларация /по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКМДСл/ от лицето за неговото гражданство, както и обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по

съответния ред от правото да заема определена длъжност;

      - автобиографична справка;

     - копия на документи за придобитата образователно-квалификационна степен

 

/документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условията и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката/;

      - копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или  придобит ранг /трудова/служебна/осигурителна книжка/;

    - други документи: за компютърни умения, допълнителна квалификация и други по преценка на кандидата.

 

  6. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

        Срок на подаване на документи: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на РИОСВ – Пазарджик, в Административния регистър и специализиран сайт за работа. Ако срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

  7. Място на подаване на документите: в сградата на РИОСВ, гр. Пазарджик, ул. Гурко № 3, ет.4, ст. 21 - "Административно обслужване" всеки работен ден от 09,00 до 17,00 часа.

8. Основната заплата за посочената длъжност 740 лв.

   Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата: http://www.riewpz.org и на информационното табло на входа на РИОСВ-Пазарджик, гр. Пазарджик ул. “Гурко“ № 3, ет.4

 

Обявата се публикува в:

-   Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията

-   Интернет-страницата на РИОСВ-Пазарджик – https://www.riewpz. org

-   Специализиран сайт за работа – (http//www.jobs.bg)

 

Готови образци за попълване:

Заявление за участие в конкурс

Дeкларация чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКМДС

 

 

КОСТАДИН ГЕШЕВ,

ДИРЕКТОР РИОСВ