РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Съставени са 3 акта за административни нарушения на екологичното законодателство

05.01.2012

В рамките на контролната дейност на РИОСВ-Пазарджик през декември 2011г. са проверени 84 фирми, извършващи дейност в териториалния обхват на инспекцията. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 66 предписания.

За административни нарушения на екологичното законодателство експертите съставиха 3 акта - по Закона за управление на отпадъците, за нерегламентирано разкомплектоване на МПС и по Закона за водите – за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, поставени в разрешителните за заустване на обекти в селата Карабунар и Калугерово.

Издадените през месеца наказателни постановления са 3, на обща стойност 88 813 лв. На община Пазарджик е наложена финансова санкция в размер на 84 513 лв. за невнесени суми за рекултивация и следексплоатационни грижи за депата за битови отпадъци на територията й. За същото нарушение е наложена финансова санкция в размер на 2 300 лева и на община Лесичово. Неизпълнено предписание за приключване на процедура по закриване на селските депа за битови отпадъци е причина да бъде наложена имуществена санкция от 2 000 лв. на община Белово.

При направените проверки на депа със спряна експлоатация в общините Белово и Велинград, във връзка с изпълнение на плана за закриване, за депата в с.Момина Клисура, община Белово и селата Пашово и Бутрево, община Велинград са изпълнени изискванията по закриването им и са издадени решения от Директора на РИОСВ – Пазарджик . За останалите депа се установи некачествено изпълнение на дейностите по закриване и не е издадено потвърждение за закриване.

През декември в РИОСВ постъпиха 2 сигнала за намерени в безпомощно състояние защитени видове птици – малък ястреб (Accipiter nisus) и обикновен мишелов (Buteo buteo) в района на град Пазарджик. Извършените проверки потвърдиха сигналите. Птиците бяха изпратени за лечение и възстановяване в спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.