РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

12.11.2020

                                         ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
     

                                         ОБЯВЯВАМ КОНКУРС :

1.За назначаване на държавен служител старши експерт в дирекция “Контрол на околната среда“, направление „Опазване на водите" - 1 бр.

                                            ОПРЕДЕЛЯМ:

2.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността старши експерт в дирекция “Контрол на околната среда“, направление „Опазване на водите":
        2.1   Минимални изисквания:
          - образование:  висше, с образователно – квалификационна степен „бакалавър“ по: екология и опазване на околната среда,  химия,  физика, агрономство, геология, строителство, биологически науки
          - професионален опит:  минимум 1 /една/ година
          - минимален ранг за заемане на длъжността:  V младши ранг;
          - да отговаря на условията на чл.7 от ЗДСл;

        2.2  Допълнителни изисквания:
      - умения за работа с компютър- МS Office /Word, Excel/, Internet;

        2.3 Кратко описание на длъжността:
       - дава писмени становища за екологосъобразността на проекти, обекти и дейности, подлежащи на ОВОС или във връзка с необходимостта от изготвяне на ОВОС;        
       - съставя предупредителни протоколи на физическите лица, на управителни органи на юридически лица и на ЕТ, които подлежат на контрол;
       - при установени нарушения съставя актове и придвижва наказателни преписки до тяхното връчване;
       - дава предписания по смисъла на чл.153, ал.3 от ЗООС;
       - въвежда данни в дневник на проверките;

     3 . Начин на провеждане на конкурса:
     3.1 Решаване на тест за установяване на компетентностите, необходими за изпълнение на задълженията, съобразно длъжностната характеристика.
    - въпросите, за решаване на теста ще бъдат в областта на: Закон за околната среда, Закон за водите , Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, Наредба №2/08.06.2011 г. за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води, Наредба Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води, Наредба № 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчни води, Наредба №7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води  в канализационните системи на населените места,  Закон за държавния служител
      3.2 Интервю с кандидатите,  успешно издържали теста

       4. Необходими документи за участие в конкурса, място и срок за подаването им:
    - кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – съгл.     Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите при мобилност на държавни служители. Към заявлението се прилагат:
      - декларация /по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКМДСл/ от лицето за неговото гражданство, както и обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по
съответния ред от правото да заема определена длъжност;
      - автобиографична справка;
      - копия на документи за придобитата образователно-квалификационна степен
/документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условията и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката/;
      - копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или  придобит ранг /трудова/служебна/осигурителна книжка/;
    - други документи: за компютърни умения, допълнителна квалификация и други по преценка на кандидата.

        Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
        Срок на подаване на документи: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на РИОСВ – Пазарджик, в Административния регистър и специализиран сайт за работа. Ако срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

       Място на подаване на документите: в сградата на РИОСВ, гр. Пазарджик, ул. Гурко № 3, ет.4, ст. 21 - "Административно обслужване" всеки работен ден от 09,00 до 17,00 часа.

5. Минимален размер на основната заплата за посочената длъжност – 1100,00 лв.

      Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата: http://www.riewpz.org и на информационното табло на входа на РИОСВ-Пазарджик, гр. Пазарджик ул. “Гурко“ № 3, ет.4
       Обявата се публикува в:
- Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията
- Интернет-страницата на РИОСВ-Пазарджик - http//www.riewpz. org
- Специализиран сайт за работа – (http//www.jobs.bg)

Готови образци за попълване:

Заявление за участие в конкурс
Дeкларация чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКМДСКОСТАДИН ГЕШЕВ,
ДИРЕКТОР РИОСВ – ПАЗАРДЖИК