РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

12.11.2020

                                             ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

                                         ОБЯВЯВАМ КОНКУРС :

1. За назначаване на държавен служител главен експерт в дирекция “Контрол на околната среда“, направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите" - 1 бр.

                                               ОПРЕДЕЛЯМ:

2.  Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността главен експерт в дирекция “Контрол на околната среда“, направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите":
      2.1  Минимални изисквания:
            - образование:  висше, с образователно – квалификационна степен „бакалавър“ по: екология и опазване на околната среда,  химия,  физика, агрономство, геология, строителство, право
            - професионален опит:  минимум 2 /две/ години
            - минимален ранг за заемане на длъжността:  IV младши ранг;
            - да отговаря на условията на чл.7 от ЗДСл;

     2.2    Допълнителни изисквания:
          - умения за работа с компютър- МS Office /Word, Excel/, Internet;

      2.3   Кратко описание на длъжността:
              - дава писмени становища за екологосъобразността на проекти, обекти и дейности подлежащи на ОВОС или във връзка с необходимостта от изготвяне на ОВОС.   
              -дава писмени становища по заявленията за издаване на комплексни разрешителни.   
            - издава документи по реда на чл.35 от ЗУО и извършва контрол на поставените условия в издадените документи.
             - извършва контрол по управление на производствени и опасни отпадъци, инсталации и съоръжения за третиране на отпадъци.
          - съставя констативни протоколи в контролираните обекти, като отразява фактите и обстоятелствата, които могат да доведат до увреждане на  околната среда
           - при установяване на нарушения, съставя актове за установяване на административни наказания и придвижва наказателни преписки до тяхното събиране


     3 . Начин на провеждане на конкурса:
     3.1 Решаване на тест за установяване на компетентностите, необходими за изпълнение на задълженията, съобразно длъжностната характеристика.
     -  въпросите, за решаване на теста ще бъдат в областта на: Закон за околната среда,  Закон за управление на отпадъците, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, Наредба за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, Наредба за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри,  Закон за държавния служител
      3.2 Интервю с кандидатите,  успешно издържали теста

       4. Необходими документи за участие в конкурса, място и срок за подаването им:
    - кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – съгл.     Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите при мобилност на държавни служители. Към заявлението се прилагат:
      - декларация /по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКМДСл/ от лицето за неговото гражданство, както и обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по
съответния ред от правото да заема определена длъжност;
      - автобиографична справка;
      - копия на документи за придобитата образователно-квалификационна степен
/документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условията и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката/;
      - копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или  придобит ранг /трудова/служебна/осигурителна книжка/;
    - други документи: за компютърни умения, допълнителна квалификация и други по преценка на кандидата.

        Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
        Срок на подаване на документи: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на РИОСВ – Пазарджик, в Административния регистър и специализиран сайт за работа. Ако срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

       Място на подаване на документите: в сградата на РИОСВ, гр. Пазарджик, ул. Гурко № 3, ет.4, ст. 21 - "Административно обслужване" всеки работен ден от 09,00 до 17,00 часа.

5. Минимален размер на основната заплата за посочената длъжност-  1250,00 лв.
       
      Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата: http://www.riewpz.org и на информационното табло на входа на РИОСВ-Пазарджик, гр. Пазарджик ул. “Гурко“ № 3, ет.4

       Обявата се публикува в:
- Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията
- Интернет-страницата на РИОСВ-Пазарджик - http//www.riewpz. org
- Специализиран сайт за работа – http//www.jobs.bg

Готови образци за попълване:

Заявление за участие в конкурс
Дeкларация чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКМДС


КОСТАДИН ГЕШЕВ,
ДИРЕКТОР РИОСВ – ПАЗАРДЖИК