РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

04.01.2012

Два акта по Закона за водите съставиха експерти на РИОСВ-Пазарджик през декември. За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, поставени в разрешителното за заустване са санкционирани собствениците на мандра “ЕКО-Ф”АД, с.Карабунар и на цеха за сливов мус в с.Калугерово. Това стана ясно от анализите на взетите водни проби от двата обекта, които подлежат на задължителен емисионен контрол защото заустват отпадъчните си води в повърхностни водни обекти – Карабунарско дере и река Тополница.

Освен административната санкция на собственика на мандра “ЕКО-Ф” АД са дадени и предписания в срок до 10.01.2012г. да възстанови канализационния колектор към филтриращата траншея, което ще спре изтичането на отпадъчни води в Карабунарско дере, да извърши основна ревизия на пречиствателното съоръжение на обекта и ако се налага – подмяна на цялата дренажна система.

През декември експертите извършиха допълнителен емисионен контрол на В и К дружествата с над 10 000 еквивалент жители в градовете Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Велинград и Септември и на ГПСОВ-Пазарджик. При проверките бяха взети водни проби и дадени предписания Дружествата да представят в РИОСВ средномесечните количества заустени води по отделни потоци и колектори. При установяване на превишения в анализите на водните проби, предстои налагане на санкции.